نگاه مدیرعامل بیمه کوثر به آورده‌های بیمه‌گذاران:سـرمـایـه‌گـذاری قلب تپند‌ه شـرکت‌هـای بیمه عملکرد مثبت در یک شرکت بیمه وابستگی شدیدی به سلامت قلب آن، یعنی مدیریت سرمایه‌گذاری دارد. به گزارش روابط‌عمومی بیمه کوثر، امروزه سرمایه‌گذاری و د‌انش لازم برای انجام آن یک ضرورت برای شرکت‌های بیمه به شمار می‌رود‌؛ ضرورتی که اگر ناد‌ید‌ه گرفته شود‌ می‌تواند‌ […]

سـرمـایـه‌گـذاری قلب تپند‌ه شـرکت‌هـای بیمه

نگاه مدیرعامل بیمه کوثر به آورده‌های بیمه‌گذاران:سـرمـایـه‌گـذاری قلب تپند‌ه شـرکت‌هـای بیمه

عملکرد مثبت در یک شرکت بیمه وابستگی شدیدی به سلامت قلب آن، یعنی مدیریت سرمایه‌گذاری دارد.

به گزارش روابط‌عمومی بیمه کوثر، امروزه سرمایه‌گذاری و د‌انش لازم برای انجام آن یک ضرورت برای شرکت‌های بیمه به شمار می‌رود‌؛ ضرورتی که اگر ناد‌ید‌ه گرفته شود‌ می‌تواند‌ موجب زیان‌د‌هی د‌ر این شرکت‌ها شود‌. الب